Kulturë

Memorandum i Bashkëpunimit për Hartimin e Planit të Menaxhimit të Qendrës Historike të Prizrenit

Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren dhe Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport nënshkruan memorandum bashkëpunimi për Hartimin e Planit të Menaxhimit të Qendrës Historike të Prizrenit.

Plani i Menaxhimit të Qendrës Historike në Prizren është një domosdoshmëri që del edhe nga Ligji për Qendrën Historike dhe është një dokument që e përcakton organizimin dhe menaxhimin e qendrës historike, pas një procesi që parasheh një sërë aktivitetesh prej analizës së gjendjes dhe hulumtimeve të ndryshme, deri në punëtori, konsultime publike dhe instrumenteve tjera që e cytin pjesëmarrjen e grupeve të ndryshme të interesit dhe qytetarëve në planifikimin e kësaj zone.

Plani synon ta ofrojë një analizë të detajuar të gjendjes aktuale, që e përfshin shqyrtimin dhe konsolidimin e planeve ekzistuese relevante dhe njohurive ekzistente për Qendrën Historike, matjen e situatës socio-ekonomike dhe demografike, analizën e kornizës ligjore, skanimin e gjendjes fizike, si dhe hulumtimin e aspekteve tjera të rëndësisë, drejt zhvillimit të njësisë menaxhuese të zonës dhe hartimit të planit të veprimit që përfshin komponent si konservimi, komunikimi vizuel, planet ekonomike dhe turistike, programe edukative dhe aspekte tjera strategjike që do të identifikohen përgjatë procesit. /KI/

Komentoni