Kosova

I nevojshëm rritja e numrit të gjyqtarëve dhe stafit profesional

Anëtaret e Komisionit për Legjislacion, kryesuar nga deputeti Armend Zemaj, kryesues grupit punues, dhe deputetet Albulena Haxhiu e Selvije Halimi, anëtare, të ngarkuar për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 05/L -033, realizuan sot takimin me anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Në këtë takim u diskutua për sfidat në zbatimin e legjislacionit në përgjithësi dhe nevojat për adresim të problemeve që aktualisht ka sistemi i drejtësisë. Mungesa e buxheti ishte shqetësimi kryesor që u ngrit, si nga anëtarët e Këshillit, po ashtu dhe nga deputetët. Në këtë rrafsh u tha se me këtë buxhet do të jetë vështirë i përballueshëm adresimi i sfidave që ka sistemi i drejtësisë, sepse është i nevojshëm rritja e numrit të gjyqtarëve dhe stafit profesional.

Tutje, u diskutua për aktet nënligjore që duhet të nxirren nga KGjK-ja, transferin e gjyqtarëve dhe koordinimi institucional me rastin e hartimit të legjislacionit. U theksua se ndryshimi i shpeshtë i legjislacionit është jo i mirë dhe po shkakton probleme me rastin e implementimit, gjë që shpesh bie edhe në kolizion me ligjet tjera.

Në fund të këtej takimi, ishte një pajtim i përgjithshëm që të avancohet bashkëpunimi institucional në mes të KGjK-së dhe Kuvendit, si kategori Kushtetuese, me qellim të avancimit të sistemit të drejtësisë në vend. /KI/

Komentoni